QUI ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

 

TRƯỜNG ...........................................

         KHOA ..............

    BỘ MÔN ...............................

 

 QUI ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

I. QUI ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1.1     Chiều dài nội dung

Chất lượng đồ án không phụ thuộc vào số lượng trang.  Nội dung không nên quá 70 trang cho đồ án của một sinh viên (tùy nội dung), bao gồm hình vẽ, bảng biểu và minh họa (không bao gồm phần phụ lục).

Một báo cáo đồ án  tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau:

 • Trang bìa
 • Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp
 • Lời cảm ơn
 • Tóm tắt đồ án
 • Mục lục
 • Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt.
 • Nội dung chính
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

Trang bìa

Trang bìa phải viết hoa và font 14,  chỉ có tên đề tài viết đậm và font 18. 

Số line trong trang bìa (xem Hình 1).

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Số trang tờ nhiệm vụ đồ án là ii.

Lời cảm ơn

Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định. 

Số trang trong trang này là iii.

Tóm tắt luận văn

Bản tóm tắt luận văn không nên dài hơn 200 từ (khoảng 10 dòng).  Đây là phần rất quan trọng nên viết thật cẩn thận để tóm lược được toàn bộ nội dung luận văn.  Số trang trong trang này là iv.

Mục lục

Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang.  Có thể bỏ loại tiêu đề từ mức thứ 3 nếu cần.  Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm (hình 2).                                               

                                                                                               

Hình 1 – mẫu trang bìa            Hình 2: Trang mục lục ví dụ

 

MỤC LỤC

 

Đề mục                                                                                                              Trang

          Trang bìa                                                                                                           i

          Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp                                                                              ii

          Nhận xét của GV hướng dẫn

          Nhận xét của GV phản biện

          Lời cảm ơn                                                                                                        iii

          Tóm tắt                                                                                                               iv

          Mục lục                                                                                                                v

          Danh sách hình vẽ                                                                                           vi

          Danh sách bảng biểu                                                                                      vii

          Danh sách các từ viết tắt                                                                                 viii

 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU                                                                                         1

 

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN                                                                                        3

          2.1     -----------------------------------------                                                                3

                   2.1.1 -----------------------------                                                                       3

                   2.1.2 --------------------------                                                                           5

          2.2     -----------------------------------------------------------------------------------             7

          2.3     -----------------------------------------------------------------------------------             9

 

CHƯƠNG 3. ------------------------------------------------------                                            13

          3.1     --------------------------------------------------------------                                      13

          3.2     --------------------------------------------------------------                                       30

CHƯƠNG 4. -----------------------------------------------------------                                        40

 

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                        -                                        48

          Phụ lục A: -------------------------------------                                                         

          Phụ lục B: ---------------------------------------                                                      

          Phụ lục C:  ----------------------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Danh sách viết tắt, minh họa, hình ảnh và bảng biểu

Danh sách viết tắt, minh họa, hình ảnh và bảng biểu nên được đề cập trong mục lục.

Tựa của các minh họa, hình ảnh, bảng biểu nên ngắn gọn, nếu được.

Danh sách viết tắt sẽ không cần nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc chúng không được sử dụng nhiều lần.

Nội dung chính

Không có luật cho tên các chương và nội dung mà nên thảo luận với giáo viên hướng dẫn. Thông thường bao gồm các chương:

 • Giới thiệu/đặt vấn đề: phần này nêu tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và giới hạn của đề tài.  Phần này thường dài từ 2-5 trang.
 • Tổng quan: nêu tóm tắt những lý thuyết, nghiên cứu trước đây có liên quan đến lĩnh vực quan tâm và đề tài, chú ý nêu rõ những tài liệu, thông tin tham khảo được trình bày trong phần này (khoảng 3-7 trang)
 • Phương pháp luận: Phương pháp giải quyết vấn đề của tác giả, những mô hình toán, lý giải xây dựng mô hình... (độ dài tùy nội dung đề tài)
 • Nội dung chính: Kết quả và phân tích. Kết quả khi giải quyết vấn đề của tác giả, phân tích và những nhận xét, phân tích về kết quả này (độ dài tùy nội dung đề tài)
 • Kết luận và kiến nghị: nêu những kết luận chung, khẳng định những kết quả đạt được, những đóng góp, đề xuất mới và kiến nghị (nếu có).  Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn hay bình luận thêm.

Tài liệu tham khảo gồm sách, ấn phẩm, tạp chí, bài tạp chí… đã đọc được trích dẫn hay sử dụng về ý tưởng vào nội dung luận văn và phải được chỉ rõ trong nội dung.

Nhất thiết phải dẫn nguồn tài liệu hoặc kết quả nghiên cứu của những người khác được sử dụng trong tập thuyết minh.  Nếu sử dụng tài liệu của người khác (trích dẫn, bảng biểu, công thức, đồ thị và những tài liệu khác) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì không được duyệt cho bảo vệ.

Trong nội dung luận văn, khi trích dẫn chỉ nhắc đến tên tác giả (không ghi họ) và năm xuất bản, hoặc số thứ tự  (để trong ngoặc vuông) mà tài liệu đó được nêu trong phần tài liệu tham khảo.

Ví dụ về cách trích dẫn tài liệu:

Law và Kelton (1991) đã phân loại những mô hình hệ thống thực thành 2 loại được trình bày trong Hình 2.1.

Hoặc:               Mô hình hệ thống thực được phân chia thành 2 loại: mô hình toán và mô hình vật lý (Law và Kelton, 1991).

Hoặc:               Mô hình hệ thống thực được phân chia thành 2 loại: mô hình toán và mô hình vật lý [17].

Khi trích dẫn sách, nêu trang được trích dẫn ở phần ngoặc vuông, số đầu tiên là số thứ tự của sách, kế tiếp là số trang.  Ví dụ: [17, 280] hoặc [17, 280-301]

Nếu có trích dẫn từ nhiều nguồn thì ghi độc lập.  Ví dụ: [2] [3] [18] [23].

Danh sách các tài liệu tham khảo

Tài liệu được xếp theo từng khối tiếng (Việt, Nga, Anh, Pháp…).  Tài liệu đã đọc, tham khảo, trích dẫn, sử dụng trong nội dung bằng thứ tiếng nào thì xếp vào khối thứ tiếng đó, giữ nguyên không dịch, không phiên âm.

Trình tự: ABC theo họ tên tác giả, tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo ABC theo từ đầu tiên của tài liệu, số thứ tự từ 1 đến hết qua các khối tiếng.

Cách ghi tên sách:

 • Tên tác giả (Nếu là người VN thì ghi họ và tên đầy đủ, nếu là người nước ngoài thì ghi họ – last name – trước còn tên hay chữ lót thì viết tắt)
 • Ngày/năm xuất bản
 • Tựa sách
 • Thành phố xuất bản, nhà xuất bản

Ví dụ:

[1]   Hồ Thanh Phong, 2002. Xác Suất và Thống Kê Trong Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp. Thành  phố Hồ Chí Minh, NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM

[2]  Douglas C. Montgomery, 1997. Introduction to Statistical Quality. Arizona State University

Cách ghi bài báo:

 • Tên tác giả (Nếu là người VN thì ghi họ và tên đầy đủ, nếu là người nước ngoài thì ghi họ – last name – trước còn tên hay chữ lót thì viết tắt)
 • Ngày/năm xuất bản
 • Tựa bài báo
 • Tên tạp chí hay tờ báo đăng bài này
 • Số phát hành
 • Trang đầu và cuối của bài báo

Ví dụ:

[3] El-Hassani, A. S., Labib, T. M. and Gaber, I. E.,  1993.  Effect of Vegetation Cover and Land Slope on Runoff and Soil Losses from the Watersheds of Burundi.  Agriculture, Ecosystems and Enviroment 43: 301 – 308

1.2 Cách trình bày văn bản

Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhóm hai hoặc ba chữ số, cách nhau một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương, chỉ số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục.

Ví dụ: CHAPTER 2 . LITERATURE REVIEW

2.1. Heading 1

2.1.1. Heading 2

            a. Heading 3

2.1.2. Heading 2

2.2. Heading 1

 

Font và  size chữ

Luận văn dùng font VNI-Times, cỡ 13.  Chú ý không nên dùng thêm quá 1 loại font khác trong luận văn.

Giữa các đoạn có thể dùng spacing – before 6

Canh lề

Top: 2,5 cm

          Bottom: 2,5 cm

          Right: 2,5 cm

          Left: 3,5 cm

          Gutter: 0.5 cm

 Qui định không sử dụng Header và Footer trong thuyết minh luận văn.

Đánh số trang

Bắt đầu trang bìa lót (trang bìa lót, lời cảm ơn, tóm tắt đồ án, mục lục, danh sách hình vẽ, danh sách bảng biểu, danh sách viết tắt) đánh thứ tự i. Nội dung luận văn đánh bằng chữ số Arabic 1,2, … liên tục đến chương kết luận. Số trang được để bên dưới và ở giữa trang.

Tài liệu tham khảo không đánh số trang.

Phụ lục đánh số trang theo thứ tự ABC.

In ấn

Luận văn được in trên một mặt giấy A4, đóng bìa cứngin nhũ vàng, màu bìa xanh đậm.

QUI ĐỊNH NỘP ĐỒ ÁN  TỐT NGHIỆP

- Sinh viên thực hiện 2 bộ đồ án, mỗi bộ bao gồm: 01 tập thuyết minh (đóng bìa cứng - in nhũ vàng, có chữ ở gáy), các bản vẽ và 01 đĩa CD ghi tòan bộ nội dung của ĐATN.

- Trước khi bảo vệ ĐATN, sinh viên tự liên hệ nộp cho GV hướng dẫn và GV phản biện mỗi người một bộ. GV hướng dẫn sẽ giữ lại lưu trữ một bộ đồ án.

- Sinh viên tự liên hệ nhận lại trước tập thuyết minh, bản vẽ từ GVPB và dùng cuốn thuyết minh này cho buổi bảo vệ.

- Sau khi bảo vệ ĐATN, sinh viên nộp lại bộ này cho Hội đồng bảo vệ.

 • File thuyết minh LVTN (file word)
 • File bản vẽ
 • Phần mềm ứng dụng (được đề cập trong Luận văn) và phần mềm lập trình (do sinh viên thực hiện)
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, có giải thích các chức năng.
 • Các tài liệu tham khảo, các bài báo từ  internet có liệt kê trong phần phụ lục.

Lưu ý:

BM chỉ nhận LV khi có chữ ký xác nhận của GVHD ở tờ nhiệm vụ và thoả mãn các yêu cầu về format.

 

 

 

 

                                                          Bộ môn CNCTM

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

doantotnghiep.vn@gmail.com

Gửi thắc mắc yêu cầu qua mail

094.640.2200

Hotline hỗ trợ thanh toán 24/24
Hỏi đáp, hướng dẫn